معرفی

مشخصات فردی

فاطمه انتشاری

نام - نام خانوادگی : فاطمه   انتشاری

پست الکترونیکی : fatema.enteshari@iaurasht.ac.ir

دانلود فایل رزومهدانلود فایل رزومه

سوابق تحصیلی

آخرین مدرک تحصیلی : دکتری تخصصی

رشته و گرایش تحصیلی کارشناسی : تربیت بدنی-مدیریت ورزشی
دانشگاه اخذ مدرک کارشناسی : دانشگاه گیلان

رشته و گرایش تحصیلی کارشناسی ارشد : تربیت بدنی
دانشگاه اخذ مدرک کارشناسی ارشد : دانشگاه گیلان

رشته و گرایش تحصیلی دکتری تخصصی : تربیت بدنی- مدیریت ورزشی
دانشگاه اخذ مدرک دکتری تخصصی : دانشگاه آزاد واحد تهران مرکز

سوابق اجرایی

عضویت در جوامع و انجمن های ملی و بین المللی

تیم های تحقیقاتی استاد و دانشجویان کارشناسی ارشد و دکتری

نحوه همکاری

عنوان گروه آموزشی : تربیت بدنی

محل خدمت : دانشکده علوم انسانی

مرتبه علمی : استادیار

پایه : 1

نوع استخدام : پیمانی

نوع همکاری : تمام وقت

تاریخ استخدام : 1395-07-01

فاطمه انتشاری
فاطمه انتشاری

محل خدمت :
    دانشکده علوم انسانی
مرتبه علمی :
    استادیار
^